സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർക്ക് എതിരെയുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ?


സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് 1957 ലെ കേരള ഭൂസംരക്ഷണ ആക്റ്റും 19958 ലെ കേരള ഭൂസംരക്ഷണ ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ്. അതനുസരിച്ച് കയ്യേറ്റക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും അനധികൃത കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ ശിക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question