സ്മാർട്ട്‌ റേഷൻ കാർഡിൽ തെറ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെ തിരുത്തും?


റേഷന്‍ കാര്‍ഡിലെ തിരുത്തലുകള്‍ക്കായി അക്ഷയ വഴിയോ സിറ്റിസണ്‍ ലോഗിന്‍ വഴിയോ Online അപേക്ഷ നല്‍കുക.

SourceThis answer is provided by Civil Supplies Helpdesk, Kerala