സ്ഥലം രജിസ്ട്രേഷന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ ഡോക്യൂമെന്റ്‌സ് വേണം ?


ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങുവാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന ഡോക്യൂമെൻറ്സിൽ ഉണ്ട്.

 

ഈ വീഡിയോയും പരിശോധിക്കുക.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..Guide

How to do Property Registration in Kerala? (2022)

Registration of the property is a full and final agreement signed between two parties. Once a property is registered, it means that the property buyer..
  Learn More

Guide

Aadhaaram, Pattayam, Pokkuvaravu, Databank

Aadhaaram (Sale Deed) Sale Deed or Adharam is the registered document by which the title of a property is transferred or conveyed from one person to another. In a purchase or sale of a prop..
  Learn More

Guide

How to download Aadhaar card ?

Aadhaar (UID) is a 12 digit unique number which helps you to verify your identity all over the country. Apart from serving the purpose of verification, aadhar also helps individual to open n..
  Learn More

Guide

How to update aadhaar card details ?

Aadhaar is a 12 digit unique number which helps you to verify your identity all over the country. All the details provided in Aadhaar regarding your identity can be updated. Following detai..
  Learn More