സ്ഥലം രജിസ്ട്രേഷന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ ഡോക്യൂമെന്റ്‌സ് വേണം ?


ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങുവാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന ഡോക്യൂമെൻറ്സിൽ ഉണ്ട്.

 

ഈ വീഡിയോയും പരിശോധിക്കുക.Need more clarification ?

Connect with this expert

  • Verified Experts
  • Private and Secure
  • Convenient and Easy

Get Expert Assistance

  • Verified Experts
  • Private and Secure
  • Convenient and Easy