സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അവർ നടത്തുന്ന പരിപാടികൾക്കും മറ്റും ചിലവിടുന്ന തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ RTI ആക്റ്റിൽ പെടുമോ ?


Yes.

താങ്കൾ ഒരു സഹകാരി ആയിരിക്കണം