വാഹനാപകട കേസുകളിൽ കോടതിയിൽ നിന്നും സമൻസ് വരുമ്പോൾ ചെയേണ്ടത് എന്താണ് ?


Check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..