വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റത്തിന് വാഹനത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷാ നടപടികളോ ചെക്ക് റിപ്പോർട്ടോ പെൻ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലോ?


അത്തരം ശിക്ഷാ നടപടികളോ ചെക്ക് റിപ്പോർട്ടോ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആയത് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള ബാദ്ധ്യത വാങ്ങിയാൾക്കായിരിക്കും.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


Please check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..