വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റത്തിന് ലോൺ തുടരാനാഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫീസ് എത്ര?


മോട്ടോർ സൈക്കിൾ - INR 500, ലൈറ്റ് - INR 1500, മീഡിയം & ഹെവി - INR 3000. കൂടാതെ 85 രൂപ സർവ്വീസ് ചാർജും

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


Please check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..