വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റത്തിന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ പെർമിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഉത്തര വോ പെർമിറ്റ് ട്രാന്സ്ഫർ ഗ്രാൻറ് ഉത്തരവോ കിട്ടാൻ ആർ.ടി.ഓഫീസിൽ പോവണോ?


RT ഓഫീസിൽ പോകണം

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..