വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റത്തിന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ പെർമിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഉത്തര വോ പെർമിറ്റ് ട്രാന്സ്ഫർ ഗ്രാൻറ് ഉത്തരവോ കിട്ടാൻ ആർ.ടി.ഓഫീസിൽ പോവണോ?


വേണ്ട. ആ ഉത്തരവുകൾ ഓൺലൈനായി പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


Please check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..