വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റത്തിന് documents അപ് ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ?


പോര. ഒറിജിനൽ RC, ഫീസ് റസീപ്റ്റ്, അപ് ലോഡ് ചെയ്ത അപേക്ഷാ ഫോറം, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനമാണെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത / ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഉത്തരവ് എന്നിവ സഹിതം നേരത്തെ അപേക്ഷിച്ച ഓഫീസിലേക്ക് തപാൽ മാർഗം അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ RT ഓഫിസിൽ സ്ഥാപിച്ച പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


Please check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..