മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്തു കുഴൽ കിണർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു എന്തെല്ലാം നടപടി ആണ് വേണ്ടത്?


കുഴൽ കിണർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറിയുടെ പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. സൈറ്റ് പ്ലാനും വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖയും, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ NOC യും ആവശ്യമാണ്. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ NOC സഹിതം അപേക്ഷ നൽകിയാൽ അന്ന് തന്നെ സെക്രെട്ടറിയിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കും. (2019 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 75 കാണുക)

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question