ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പേരിലേക്ക് RC. മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ? ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്.