ബാങ്കിൽ 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ രൂപ പണമായി നിക്ഷേപിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചു ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്നും നോട്ടീസ് വന്നു. ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരാൾക്ക് ഇൻകം ടാക്‌സ് നോട്ടീസ് വരുന്നത് ?


ഇൻകം ടാക്‌സ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓരോരുത്തരുടെയും പണമിടപാടുകൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാടു തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകൾ ഉദാ: ബാങ്കിൽ 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ രൂപ പണമായി നിക്ഷേപിക്കൽ, ഷെയർ ട്രേഡിങ്ങ് ഇടപാടുകൾ, സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇടപാടുകൾ ഇങ്ങനെ....ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരാൾക്ക് ഇൻകം ടാക്‌സ് നോട്ടീസ് വരുന്നത് എന്നറിയാനായി കാണുക.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question