ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിന് ദിവസേനയുള്ള ലേറ്റ് ഫീ അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ടോ ?


Check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..