പോലീസ് എന്റെ ബൈക്കിനു ടു വീൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പിടിച്ചു 5000 രൂപ ഫൈൻ എഴുതി തന്നു. 5000 രൂപ യിൽ നിന്ന് ഇളവ് കിട്ടുവാൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിയമം ഉണ്ടോ. അപ്പീൽ ൻ പോകാൻ പറ്റുമോ?


Fine for driving without insurance is only rupees 2000/-. You can appeal

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..