പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്ഒരു ക്ലെയിമും കിട്ടില്ലേ?  


Kindly check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..