പഴയ വാഹനം വാങ്ങുന്നവർ മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ?


Check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..