പഞ്ചായത്ത് റോഡിൻറെ വീതി 6m ആണ്. റോഡിന് അഭിമുഖമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പഴയ മതിൽ പൊളിച്ചു പുതിയത് പണിയാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തപ്പോൾ റോഡ് വീതി 8m വേണം എന്നും. അതുകൊണ്ട് പഴയ മതിൽ നിന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് 1m ഇറക്കി പുതിയ മതിൽ കെട്ടണം എന്നും ആണ് . അങ്ങിനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടോ?


അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇല്ല.  നിങ്ങളുടെ അതിരിൽ റോഡ് കയ്യേറാതെ മതിൽ കെട്ടാം. എന്നാൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ള മതിലുകളുടെ ലവൽ പാലിക്കുന്നത് അഭികാമ്യം ആയിരിക്കും.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question