പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വീട് നമ്പർ കിട്ടാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും?


കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷ നൽകിയാൽ 15 ദിവസത്തിനകം ഓക്കുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. അതിനുശേഷം പഞ്ചായത്തിന്റെ പൗരാവകാശ രേഖയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്തിനകം കെട്ടിടനമ്പറും അനുവദിക്കും.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question