നികാഹ്  കഴിഞ്ഞു 10 മാസമായി.ഞാൻ  നാട്ടിലില്ലാതെ ഓൺലൈൻ വഴി  അപേക്ഷിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  കിട്ടുമോ?


താങ്കളുടെ വിവാഹം ഏതു ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ പരിധിയിൽ വച്ചാണോ നടന്നത് ആ ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ വേണം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ. അതിനായി ആദ്യം cr.lsgkerala.gov.in എന്ന പോർട്ടലിൽ കയറി ഓൺലൈനായി ഫയൽ സബ്മിഷൻ നടത്തണം. വിവരങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ നല്കിയെന്നുറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ പ്രിൻറൗട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ, ചുവടെ പറയുന്ന രേഖകൾ സഹിതം, ചെല്ലണം. രജിസ്ട്രാർ രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അനുമതി നൽകിയാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നിർബന്ധമായും രജിസ്റ്ററിൽ നേരിട്ട് ഒപ്പു വച്ചാലേ രെജിസ്ട്രേഷനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കൂ.

1) കാലതാമസം മാപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ.

2) ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ.

3) ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ജനന തീയതി തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്സൽ രേഖകളും അവയുടെ പകർപ്പുകളും.

4) വിവാഹം നടന്നതിന്റെ തെളിവായി മതാധികാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം നടന്നതിന്റെ തെളിവായി ഫാറം II ലുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം.

5) ഭാര്യയുടെയും ,ഭർത്താവിന്റെയും, സാക്ഷികളായി ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളവരുടെയും ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയാൽ കാർഡിന്റെ പകർപ്പുകൾ.

6) ഫീസ് 100 രൂപ.

7) പിഴ 100 രൂപ.

8) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ് 20 രൂപ.

9) ഭർത്താവ് പ്രവാസി ഭാരതീയൻ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ,വിദേശത്തെ മേൽവിലാസം, പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്.


Guide

How to get Marriage Certificate in Kerala?

Marriage certificate is a document that provides valuable evidence of marriage, social security, self-confidence particularly among married women. Certificate of marriage is an official docu..
  Learn More