ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ച് അപകടമുണ്ടായാൽ ഉടമസ്ഥനും കുടുങ്ങുമോ?


Kindly check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..