ഞാൻ എൻടെ NRI അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും ഭാര്യയുടെ SB അക്കൌണ്ടിൽ ചിലവിനായി മാസംതോറും ട്രാൻഫർ ചെയ്യുന്ന amount വർഷത്തിൽ 5 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതല് ആയാൽ ഭാര്യ യുടെ വരുമാനത്തിൽ പെടുമോ അതിന് ഭാര്യ നികുതി കോടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?


No tax on such transactions, since it is not her income.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..