ഞങ്ങളുടെ റോസ് കാർഡ് മഞ്ഞ കാർഡ് ആക്കാൻ എന്ത് cheyyanam?






താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കുക.

Source: This answer is provided by Civil Supplies Helpdesk.