ജാമ്യം കൊടുക്കുന്ന വസ്തു വേറെ ജില്ലയിൽ ആണെങ്കിൽ KSFE അംഗീകരിക്കുമോ?


KSFE, Government of Kerala
Answered on August 11,2022

കേരള സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ ഏത് വസ്തുവും ഏത് കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. ശാഖയിലും  ജാമ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..