ചരക്കുവാഹനങ്ങളുടെ അന്യ സംസ്ഥാന യാത്ര പെർമിറ്റും ടാക്‌സും ഓൺലൈനിൽ  എങ്ങനെ അടയ്ക്കാം ?


Check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..