കേരളത്തിൽ ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹോംസ്റ്റേ നടത്തുന്നതിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്?


Government of Kerala has launched a Kerala Single Window Interface for Fast & Transparent Clearance (K-SWIFT) facility for New and Existing investors who are planning to invest in Kerala state.

You can go to K Swift portal and sign up on the portal post which you will need to fill a few fields indicating the type of project and amount of project investment.

This will further provide details of approvals and clearances required for your project.

Alternatively you can also visit the Investment Wizard page in Invest Kerala Portal to get complete details of all processes, clearances and approvals required for starting a business in Kerala.

This page will also be directed to the KSWIFT portal upon completion of fields mentioned in the wizard.

To further understand details of approvals and clearances to be sought from different departments kindly refer to the “Know your approvals” page in Invest Kerala Portal.

Also please get in touch with the concerned department for further insights and clarifications

Source: This answer is provided by Kerala State Industrial Development Corporation.Guide

How to register on K-Swift website? (2022)

The government of Kerala has introduced an online single-window clearance mechanism,Kerala Single Window Interface for Fast and Transparent (K-SWIFT) clearance, to help entrepreneurs to set ..
  Learn More

Guide

How to set up a business in Kerala from US or UK or Gulf?

Are you an NRI or NRK who wants to set up a business in Kerala. Then you have come to the right place.  Setting up a business in Kerala involves the following steps. Choosing the ..
  Learn More

Guide

How to set up a business in India from scratch?

Setting up a Business in India involves the following steps Choosing the type of business Business Registration Process Central and State level Approvals / Compliances Wi..
  Learn More