കേരളത്തിൽ ഒരു large scale amusement പാറ്ക് തുടങ്ങാൻ മിനിമം എത്ര സ്ഥലം വാങ്ങാൻ അനുവാദം ഉണ്ട് ? അതിനു വേണ്ട സ്ഥലം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട formalities എന്തൊക്കെ ആണ്?


1961 ലെ കേരള ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് എന്റർടൈന്മെന്റ്സ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 3 B പ്രകാരം 10 ഹെക്ടറിനും അതിനു മുകളിലും ഏരിയ ഉള്ളവയെയാണ് വിനോദ നികുതി നിർണയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാറ്റഗറിൽ ഉൾപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലം സാധാരണയായി വാങ്ങുന്നതിന് ഉള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടിതന്നെപാലിച്ചാൽ മതി. സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോള്‍, അവിടെ എന്ത് സംരംഭമാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് രജിസ്ട്രേഷനിൽ പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


Government of Kerala has launched a Kerala Single Window Interface for Fast & Transparent Clearance (K-SWIFT) facility for New and Existing investors who are planning to invest in Kerala state. You can go to www.kswift.kerala.gov.in and sign up on the portal post which you will need to fill few fields indicating the type of project and amount of project investment. This will further provide details of approvals and clearances required for your project. Alternatively

you can also visit the Investment Wizard page in Invest Kerala Portal (Investment Wizard) to get complete details of all processes, clearances and approvals required for starting a business in Kerala. This page will also be directed to the KSWIFT portal upon completion of fields mentioned in the wizard. To further understand details of approvals and clearances to be sought from different departments kindly refer “Know your approvals” page in Invest Kerala Portal (Operating Procedures). K-SWIFT has been implemented with the following provisions

• Filling of application form online
• Uploading all supporting documents
• Making payment online
• Online tracking of application and
• Obtaining final signed approval/registration certificate.

Any physical touch-points between the applicant and Departments/Agencies from the time of application process till the final decision has been eliminated by mandating online delivery of public centric services. All enterprises are encouraged to apply on K-SWIFT to facilitate interdepartmental coordination and tracking applications.

Source: This answer is provided by Kerala State Industrial Development Corporation Limited (KSIDC), KeralaGuide

How to set up a business in India from scratch?

Setting up a Business in India involves the following steps Choosing the type of business Business Registration Process Central and State level Approvals / Compliances Wi..
  Learn More

Guide

How to register on K-Swift website? (2022)

The government of Kerala has introduced an online single-window clearance mechanism,Kerala Single Window Interface for Fast and Transparent (K-SWIFT) clearance, to help entrepreneurs to set ..
  Learn More

Guide

How to set up a business in Kerala from US or UK or Gulf?

Are you an NRI or NRK who wants to set up a business in Kerala. Then you have come to the right place.  Setting up a business in Kerala involves the following steps. Choosing the ..
  Learn More