കേരള രജിസ്‌ട്രേഷൻ വാഹനങ്ങളുടെ Speed Camera ഫൈൻ എങ്ങനെ അടയ്ക്കാം ?


Check this video.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..