എൻ്റെ സ്ഥലം അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം റോഡിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് നിയമം ഉണ്ടോ?അ സ്ഥലം അയൽവാസകൾക്ക് വേണ്ണം എന്ന്ണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ സ്ഥലം അളവിൽ കുറവില. അവർ റോഡിൽ വണ്ടി വയ്ക്കാൻ ഇട്ടിരികുകയാണ്. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?


അളവിൽ കൂടുതലുള്ള കൈവശ സ്ഥലത്തിന് അത് രേഖകൾ പ്രകാരം സർക്കാർ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കരം അടച് ലഭിക്കണം..കൈവശ ഭൂമിക്ക് കരം അടക്കാൻ ഉടമക്ക് അവകാശം ഉണ്ട്..തഹസിൽദാർക്ക് land tax act prakaram അപേക്ഷ കൊടുക്കുക…

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to do Property Registration in Kerala?

Registration of the property is a full and final agreement signed between two parties. Once a property is registered, it means that the property buyer..
  Click here to get a detailed guide

Guide

Aadhaaram, Pattayam, Pokkuvaravu, Databank

Aadhaaram (Sale Deed) Sale Deed or Adharam is the registered document by which the title of a property is transferred or conveyed from one person to another. In a purchase or sale of a prop..
  Click here to get a detailed guide