എന്റെ വണ്ടിയുടെ ഹൈപ്പോതിക്കേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. എൻ ഒ സി കിട്ടി. വണ്ടി ഇപ്പോഴും പഴയ ഓനറുടെ പേരിലാണ്. ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച്‌ ചെയ്യണം. ഹൈപ്പോതിക്കേഷൻ ക്യാൻസൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച്‌ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?


Yes. രണ്ടും ഒരുമിച്ചു ചെയ്യാം.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..