എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നില്ല. രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോ അവിടെ അപ്ഡേഷൻ നടക്കുക യായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒന്നര വർഷമായി ഇനി ലഭിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം. ആധാർ കാർഡു ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.?






Sevana എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. (കൊച്ചി നഗരസഭ അല്ലെങ്കിൽ)   ജനനം നടന്നത് ആശുപത്രിയിൽ ആണെങ്കിൽ ആശുപത്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/നഗരസഭയിൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കാണും. അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ടാവും. വീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.     ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മിക്ക ആശുപത്രിയിലും കിയോസ്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നും ഓൺലൈൻ ആയി അയക്കുകയാണ്. ജനനതിയതി, അമ്മയുടെ പേര് എന്നിവയൊക്കെയാണ് സർച്ച് ചെയ്യാൻ മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡ്. കീ നമ്പർ, രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്നിവയൊന്നും നിർബന്ധമായും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഒന്ന് കൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. ജനിച്ചു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വൈകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ RDOയുടെ അനുമതി വേണം. ഇത് കിട്ടാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. തിൽ ചുവന്ന * ഇട്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് mandatory field. ഇത് മാത്രം നൽകിയാൽ സർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും.  

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


Guide

How to get a Birth Certificate in Kerala? (2022)

A birth certificate is the most important identity document that makes it possible for anyone in possession of it to benefit from a gamut of services offered by the Indian Government to its ..
  Learn More

Guide

How to download Aadhaar card ?

Aadhaar (UID) is a 12 digit unique number which helps you to verify your identity all over the country. Apart from serving the purpose of verification, aadhar also helps individual to open n..
  Learn More

Guide

How to update aadhaar card details ?

Aadhaar is a 12 digit unique number which helps you to verify your identity all over the country. All the details provided in Aadhaar regarding your identity can be updated. Following detai..
  Learn More