എന്റെ NRO FD യിൽ നിന്നും TDS പിടിച്ചു. അത് refund കിട്ടാൻ ഏതു ITR no. ഫോം ആണ് ഫയൽ ചെയ്യണ്ടത് ?


NRI anenkil ITR 2 form aanu use cheyyendathu.
Please check this video to check whether an NRI is liable to file Income Tax Return.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..