എന്തുകൊണ്ടാണ് മാസവരുമാനം 800 രൂപ ആയ റേഷൻ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത income certificate ൽ വാർഷിക വരുമാനം 60000രൂപ ആയത്?


Niyas Maskan, Village Officer, Kerala verified
Answered on August 31,2023

റേഷൻ കാർഡിലെ 800 രൂപ മാസ വരുമാനം കണ്ട് കൊണ്ട് വില്ലജ് ഓഫീസർ മാർ 800 രൂപയ്ക് അനുയോജ്യമായ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരണമെന്നില്ല.

സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാൻ ആവറേജ് എത്ര രൂപ വേണ്ടിവരും എന്നൊക്കെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്ര പേരു ജോലി ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരുണ്ട് എത്രപേർ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എത്ര പേര് പ്രായമായ ജോലി ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു കോമണ് സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ തുക കാണിക്കുന്നത്.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to get Income Certificate in Kerala ? [2023]

Income certificate Kerala is an official statement provided to the citizen by the state government confirming his/her annual income. The certificate contains the details of the annual ..
  Click here to get a detailed guide