എന്‍റെ പേര് ഞാന്‍ ഗസ്റ്റില്‍ പബ്ലിശ് ചെയ്തു മാറ്റം വരുത്തി. പുതിയ പേര് എനിക്ക് എന്‍റെ SSLC, Pluse Two, Diploma സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്‍ മാറ്റുവാന്‍ കഴിയുമോ ?


ഗസറ്റില്‍ പരസ്യപ്പെടുത്തി മാറ്റിയ പേരിന് അനുസരിച്ച മാറ്റം SSLC യില്‍ വരുത്തുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. SSLC യില്‍ പേര് മാറ്റിയ ശേഷം മറ്റുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്‍ അതനുസരിച്ച് പേര് മാറ്റി നല്‍കുവാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി നോക്കുക.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question