എതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ഇളവ് കിട്ടും ? വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചിലവുകർക്കും ആശുപത്രി ചിലവുകൾക്കും ടാക്സ് ഇളവ് ലഭിക്കുമോ ?


വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചിലവുകർക്കും ആശുപത്രി ചിലവുകൾക്കും ടാക്സ് ഇളവ് ലഭിക്കും. മറ്റു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ്‌ എന്ന് വിശദമായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.