എങ്ങനെയാണ് 1966 ൽ കേരളത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുക ?


മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, എന്നാലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനായി മരണം നടന്ന സ്ഥലത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/നഗരസഭയിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി അതു സഹിതം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുളള അനുമതിക്കായി RDO മുമ്പാകെ നേരിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനം മുഖാന്തിരമോ അപേക്ഷ നൽകുക. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


മരണം നാളിതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണോ നടന്നത് അവിടെത്തെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ , RDO യുടെ അനുമതി വാങ്ങി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി മരണം നടന്ന സ്ഥലത്തെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അവിടെ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഫോം 10 ലുള്ള നോൺ അവൈലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി, അതും മരണ റിപ്പോർട്ടും സഹിതം മരണം വൈകി രജിസ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള (Delayed Registration) അനുമതിക്കായി സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് അപേക്ഷ നൽകുക.

അനുമതിക്കുള്ള അപേക്ഷ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം വഴി RDO ക്ക് നൽകുകയും ആവാം. അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം അനുമതി ഉത്തരവും ആവശ്യമായ രേഖകളും ലേറ്റ് ഫീസായ 10 രൂപയും സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹാജരായി മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അപേക്ഷ നല്‍കി മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയും മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question