ആദ്യ രണ്ടു മാസ Lock down ൽ Two വീലറിന് ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി നീട്ടിക്കിട്ടുമോ ?


G Form കൊടുത്ത്‌ RTO certify ചെയ്താൽ മാത്രം .

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..