അങ്കിൾന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ഉള്ള കുടുംബസ്വത്തു  cheque ayi കിട്ടിയാൽ അത് എങ്ങിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം?


Cheque received as family partition amount is not taxable.Please check this video to know how Gift Tax is applicable in practical life situations.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..