20 വർഷത്തിൽ ഏറെ ആയി പോക്കുവരവ് നടത്താതെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് പോക്കുവരവ് എങ്ങനെ നടത്താം?