2.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് ITR ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകുമോ?


കഴിയും.  Please see the below video to know the benefits of filing return.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question