1987 മുതൽ പ്രവാസിയാണ്. ഇപ്പൊൾ 60 കയിഞ്ഞ്. ഇപ്പോഴും പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയിൽ മെംബർഷിപ്പ് കിട്ടുമോ?


Age limit to join in pravasi pension scheme is 60 years.

Source: This answer is provided by KERALA PRAVASI WELFARE BOARD.