19  വര്ഷം മുൻപ്  മരിച്ച ആളുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ  കിട്ടും ? പഞ്ചായത്തിൽ  രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പള്ളിയിൽ  നിന്നുള്ള  രേഖ  ഉണ്ട്.


No answers yet. Be the first to answer

 
tesz.in