18 വയസ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ learners എടുക്കാൻ പറ്റുമോ?