സൗഖ്യ സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയ വായ്‌പ്പയെടുക്കുന്നവര്‍ 6 മാസത്തിനുള്ളില്‍ വായ്‌പ്പ, പലിശ സഹിതം അടച്ചു തീർത്തിലെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള പലിശ എത്ര ആയിരിക്കും ?