സൗഖ്യ  സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയ വായ്പയ്ക് ഡോക്യൂമെന്റസ് എന്തെങ്കിലും സബ്മിറ് ചെയ്യണോ ?