ശരിയായ ആധാരം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന് പട്ടയം കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ papers ആണ് വേണ്ടത് (പട്ടയം ബാങ്ക് ലോണിന് വേണ്ടിയുള്ളത് )?


ശരിയായ ആധാരം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന് പട്ടയം ആവശ്യമില്ല.


 
tesz.in
Still having doubts?

Speak to an expert for just ₹99

  • Verified Experts
  • Private and Secure
  • Convenient and Easy

Get Expert Assistance

  • Verified Experts
  • Private and Secure
  • Convenient and Easy