വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേര് ചേർക്കാൻ ആയി ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിൻറെ പ്രിൻറ് ഔട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹിയറിങ്ങിനായി പഞ്ചായത്തിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി ലിസ്റ്റിൽ പേര് ചേർക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയാമോ ?


Niyas Maskan, Village Officer, Kerala
Answered on September 01,2020

പഞ്ചായത് അല്ലെങ്കിൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റി വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റിൽ പേര് ചേർക്കാൻ State Election Commission, Kerala എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ  ഓൺലൈനിൽ സബ്മിറ്റ്  ചെയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഹിയറിങ്ങിന് വിളിക്കും. ഡോക്യൂമെന്റസ് പരിശോധിച് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണേൽ  വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയാൻ  ഉള്ള വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റിൽ അംഗമാകാൻ കഴിയും.

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഹിയറിങ്ങിന് വിളിച്ചപ്പം പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പഞ്ചായത്തിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുകയോ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ചെയുക.

 

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..