വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ വോട്ട് ചെയ്‌തരുന്നു . എന്ത് ചെയ്യണം ?


Niyas Maskan, Village Officer, Kerala
Answered on November 18,2020

ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ഏത് ലിസ്റ്റിലാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ഈ വരാൻ പോകുന്ന പഞ്ചായത്ത് /മുൻസിപ്പാലിറ്റി/ കോര്പറേഷന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് അതോ നിയമസഭാ ലോക്സഭാ തിരഞെടുപ്പിൽ ഉള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത്. രണ്ടിനും രണ്ട് വോട്ടർ പട്ടികയാണ്.

ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷൻന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് നിയമസഭയിലേക്കും, ലോക്സഭയിലേക്കും വേണ്ടി വോട്ടർ പട്ടിക തയാർ ചെയുന്നത്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ https://www.nvsp.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കുക.

സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷൻന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് പഞ്ചായത്ത് /മുൻസിപ്പാലിറ്റി/ കോര്പറേഷന് വേണ്ടി വോട്ടർ പട്ടിക തയാർ ചെയുന്നത്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ http://lsgelection.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കുക.


Guide

How to correct Voter ID card details ?

A Voter ID Card, also known as the Electors Photo Identity Card (EPIC) is a photo identity card that is issued by the Election Commission of India to all the citizens of India above the age ..
  Learn More

Guide

How to Vote in elections ?

Elections will be held in India every 5 years. In this guide, we will brief you on how to vote for elections in India. Eligibility Following people are eligible to cast their vote. Fo..
  Learn More