വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ട്. പഴയ id card മാറ്റാൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം ?


Niyas Maskan, Village Officer, Kerala
Answered on November 18,2020

പുതിയ Voter ID കാർഡിന് അപേക്ഷിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ , താലൂക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബൽക് ആയിട്ടാണ് പുതിയ കാർഡ് അടിച്ചു തരുന്ന കേന്ദ്രത്തിലേക്കു അയക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ബാൽകയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നതും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസമോ കൂടുമ്പോൾ ആണ് കാർഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി അയക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് തിരികെ വരുന്നതും.

ഇതിന് സമയം എടുക്കുമെങ്കിലും Voter ID card കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ BLO മാർ (Booth Level Officer) നിങ്ങളെ വിളിച് അറിയിക്കും.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


Guide

How to correct Voter ID card details ?

A Voter ID Card, also known as the Electors Photo Identity Card (EPIC) is a photo identity card that is issued by the Election Commission of India to all the citizens of India above the age ..
  Learn More

Guide

How to Vote in elections ? (2022)

Elections will be held in India every 5 years. In this guide, we will brief you on how to vote for elections in India. Eligibility Following people are eligible to cast their vote. Fo..
  Learn More