റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ കമ്മീഷൻ ഏജൻറ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? അതിൽ നിയമപരമായുള്ള തടസങ്ങൾ എന്താണ്?