മറ്റൊൾ നമ്മുടെ സ്ഥലം വേലി നീക്കി കൊണ്ട് കലാകങ്ങളായി സ്ഥലം കയ്യേറിക്കൊണ്ടിരുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി സ്ഥലം എങ്ങിനെ തിരികെ കിട്ടും?


No answers yet. Be the first to answer

 
tesz.in